ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)

">

ทัวร์วังเวียง บูลลากูน 4,900 บาท ด่านหนองคาย รถตู้ - 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  LA04A
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
 • เมือง
  :  ทัวร์เวียงจัทน์รับหน้าด่าน
 • ระยะเวลา
  :  3วัน 2คืน (6มื้อ)
เจาะลึกวังเวียง (พักวังเวียง 2 คืน)
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนมีนาคม 6-8 , 13-15 ,20-22 ,27-29
เดือนเมษายน 4-6 (วันจักรี) , 11-13 , 12-14, 13-15 (วันสงกรานต์)
เดือนพฤษภาคม 1-3(วันแรงงาน) ,5-7 (วันฉัตรมงคล) ,8-10 (วันวิสาขบูชา)

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก : หนองคาย เขื่อนน้ำงึ่ม ถ้ำจัง วังเวียง

08.00 น. รับคณะลูกทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน

09.00 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว

12.00 น. ชม เขื่อนน้ำงึ่ม เขื่อนที่สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้น ของภูมิภาคนี้ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

14.00 น. เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ

16.00 น. เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อ ขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นชมถนนคนเดินเมืองวังเวียง พักผ่อนตาม อัธยาศัย หรือท่องราตรี

 

วันที่สอง : บูลลากูล ถ้ำน้ำ ล่องเรือน้ำซอง

07.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งสายหมอกยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.00 น. เดินทางชม บูลลากูล สนุกกับกิจกรรม (เปลี่ยนรถท้องถิ่น)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)

13.00 น. เดินทางไปชม ถ้ำปูคำ ทางขึ้นไปยังถ้ำปูคำ จะต้องเดินขึ้นบันไดหินไปประมาณ 10 นาที เมื่อยืนอยู่ปากถ้ำก็จะเห็นห้องโถงของถ้ำ มีแสงสว่างลอดผ่านช่องหินเข้ามาในถ้ำ ภายในถ้ำอากาศชื้น เย็น ผนังถ้ำค่อนข้างสูง ไม่อึดอัด

16.00 น. ล่องเรือน้ำซอง สายน้ำโรแมนติก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสาม เวียงจันทน์ Duty Free หนองคาย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

11.00 น. ถึงด่านชายแดน แวะชมสินค้าปลอดภาษี Duty Free เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับฝั่งไทย ด้วยความประทับใจจากทีมงาน

ราคาท่านละ 4,900 บาท

อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง ตามรายการระบุ

ค่าที่พัก 1 คืน(พักวังเวียง 1 คืน )

ค่าอาหาร 4 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่ามัคคุเทศก์ลาว

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าเอกสารผ่านแดนไทยลาว

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการระบุ

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าทิปไกด์และคนขับ

ค่าที่พักเดี่ยว

 

 แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

 


แพ็คเก็จนี้รวม

ค่ามัคคุเทศก์ลาว

ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

ค่ารถตามรายการระบุ

ค่าเอกสารผ่านแดนไทยลาว

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ค่าที่พัก 2 คืน

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าอาหารที่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%cและค่าภาษี 7 %

ค่าทิปไกด์และคนขับ

การยกเลิกและการขอเงินคืน

การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้ 
หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

1.กรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ
2.กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

3.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

4.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

5.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ข้างต้น กรณีนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์การเดินทางนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

แจ้งสมาชิกทัวร์ทุกท่าน การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ 
1.ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้ 
2.ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ

กรุ๊ปจอย  มัดจำการจองทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง เพื่อตรวจสอบว่าต้องทำเรื่องขอวีซ่าหรือไม่
นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเดินทางได้เลยไม่ต้องทำวีซ่า

คำแนะนำในการเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวง่าย สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ใบละ 500 1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ

กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า

การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก 

การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว 

อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย

ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ

สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ

ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ 
sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  31 ธค.-2 มค. 64(ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 4,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 4,900 บาท/คนราคาเด็ก