ทัวร์เวียงจันทน์

ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)
โปรแกรมทัวร์วังเวียง บูลลากูน 5500 บาท จากกทม.รถตู้ - 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  LA04
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
 • เมือง
  :  ทัวร์เวียงจันทน์โดยรถตู้
 • ระยะเวลา
  :  3วัน 2คืน (7มื้อ)
รายละเอียดการเดินทาง : กทม.- หนองคาย- วัดโพธิ์ชัย -เขื่อนน้ำงึ่ม -ถ้ำจัง –วังเวียง- บูลลากูล- ถ้ำน้ำ -ล่องเรือน้ำซอง – เวียงจันทน์- Duty Free 3 วัน 2 คืน 5,500 บาท
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง เริ่มจาก กทม. โดยรถตู้
พักโรงแรม 2 ดาว

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง กทม.
19.00 น. ทีมงานคอยให้การต้อนรับที่ปั๊มปตท.วิภาวดี ดินแดง(กรุ๊ปเหมากำหนดจุดรับได้)
20.00 น. ออกเดินทางโดยรถ มุ่งหน้าสู่หนองคาย

วันที่สอง หนองคาย วัดโพธิ์ชัย เขื่อนน้ำงึ่ม ถ้ำจัง วังเวียง 
08.00 น. ถึงหนองคาย ไหว้พระใส ที่วัดโพธิ์ชัย พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) จากนั้นมุ่งสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน
09.00 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว
12.00 น. ชมเขื่อนน้ำงึ่ม เขื่อนที่สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้น ของภูมิภาคนี้ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 2) 
14.00 น. เดินทางต่อสู่วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ
16.00 น. เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อ ขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่3) หลังจากนั้นชมถนนคนเดินเมืองวังเวียง พักผ่อนตาม อัธยาศัย หรือท่องราตรี

วันที่สาม บูลลากูล ถ้ำน้ำ ล่องเรือน้ำซอง
07.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งสายหมอกยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อ ที่4) 
09.00 น. เดินทางชม บูลลากูล สนุกกับกิจกรรม (เปลี่ยนรถท้องถิ่น)
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่5) 
13.00 น. เดินทางไปชมถ้ำปูคำ ทางขึ้นไปยังถ้ำปูคำ จะต้องเดินขึ้นบันไดหินไปประมาณ 10 นาที เมื่อยืนอยู่ปากถ้ำก็จะเห็นห้องโถงของถ้ำ มีแสงสว่างลอดผ่านช่องหินเข้ามาในถ้ำ ภายในถ้ำอากาศชื้น เย็น ผนังถ้ำค่อนข้างสูง ไม่อึดอัด 
16.00 น. ล่องเรือชมน้ำซอง สายน้ำโรแมนติก
18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสี่ เวียงจันทน์ Duty Free หนองคาย
08.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่7) จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
11.00 น. ถึงด่านชายแดน แวะชมสินค้าปลอดภาษี Duty Free เรียบร้อยแล้วเดินทาง กลับฝั่งไทย อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
20.00 น. ส่งคณะด้วยความประทับใจจากทีมงาน
**ขอบคุณที่ใช้บริการคะ**

อัตรานี้รวม
ค่ามัคคุเทศก์ลาว
ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ารถตามรายการระบุ
ค่าเอกสารผ่านแดนไทยลาว
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าที่พัก 2 คืน 

อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าอาหารที่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%cและค่าภาษี 7 %
ค่าทิปไกด์และคนขับ
 
วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย  มัดจำการจองทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
 
คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7462215316 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4046177128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 2871196718 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4038835342 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4045384073 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 8962117323 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010880387 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 3432612871 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email) 
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 5,500 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 5,500 บาท/คนราคาเด็ก