ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)

">

ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 5,500 บาท จากกทม.รถตู้ - 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  LA03
 • เมือง
  :  ทัวร์เวียงจันทน์โดยรถตู้
 • ระยะเวลา
  :  3วัน 2คืน (8มื้อ)
(พักวังเวียง 1 คืนพักเวียงจันทน์ 1 คืน)
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนมีนาคม 5-8 , 12-15 , 19-22 ,26-29
เดือนเมษายน 3-6 (วันจักรี) , 10-13 , 11-14, 12-15 (วันสงกรานต์) ,16-19, 23-26, 30เม.ย.-3พค.
เดือนพฤษภาคม 1-4(วันแรงงาน) , 3-6(วันฉัตรมงคล) , 7-10 (วันวิสาขบูชา) , 14-17 , 21-23 ,28-31

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก กทมหนองคาย

18.30 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่านที่จุดนัดพบ

19.00 น. เดินทางโดยรถปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่หนองคาย


วันที่สอง วังเวียง –เขื่อนน้ำงึม ถ้ำจัง น้ำซอง สนามบินเก่า ถนนคนเดิน

06.00น. ถึงหนองคายทำธุระส่วนตัวพร้อมบริการอาหารเช้าที่ร้านทานตะวัน ร้านนี้ไข่ที่ทำออกมารับประทานกับข้าวต้มอร่อยเด็ด กาแฟ ชา โอวัลติน (มื้อที่ 1) จากนั้นเข้า นมัสการหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย

07.30 น. เดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์หลวงพระบางอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน

08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานทัวร์หลวงพระบางดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว เดินทางสู่เมืองวังเวียง

11.00 น. ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณหน้าเขื่อนน้ำงึม

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่2) พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศความงามของ เขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน

13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

15.30 น. เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า

17.30 น. พักผ่อนเที่ยวชม สนามบินวังเวียง ซึ่งเป็นสนามบินเก่าที่ใช้ในช่วงสงครามของลาว เดินเล่น ถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ หรือสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย(ค่าเช่ารถจักรยาน คันละ5060 บาท ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

19.00 น. ทีมงานนำชมบรรยากาศยามค่ำคืนและบริการอาหารเย็น(มื้อที่3) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สาม เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดศรีเมือง ประตูชัย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองนครหลวง เวียงจันทน์ ระหว่างทางผ่านตลาดปลา พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบและ หมู่บ้านตลาดปลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพหลัก

10.00 น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองเวียงจันทน์กับอาหารอร่อยๆ(มื้อที่ 5)

13.30 น. เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่าง ที่ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทกระเป๋า เครื่องหนัง ที่ร้านไต้หวัน

14.00 น. เข้าเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แท่นที่ประดิษฐานภายในหอพระแก้ว

15.00 น. เดินทางเข้าสักการะบูชา วัดเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพ ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศ

17.00 น. เช็คอินน์เข้าที่โรงแรมละอองดาวในนครหลวงเวียงจันทน์ หรือเทียบเท่า

17.30 น. ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะลาว กับศิลปะ ฝรั่งเศส ประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเวียงจันทน์

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร( มื้อที่ 6)ในนครหลวงเวียงจันทน์ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ พระธาตุหลวง หัตถกรรมเครื่องเงิน ตลาดเช้า Duty Free กทม.

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่7)

08.00 น. เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้น พร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวง เดิมคือเมืองหลวงพระบาง

09.00 น แวะเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและ หัตถกรรมเครื่องเงิน ของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเองเช่น ประเภทผ้าไหม เครื่องเงินต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาว

10.00 น. เข้าชมและเลือกซื้อสินค้านำเข้านานชนิดที่ ตลาดเช้า ซึ่งเป็นห้างแห่งเดียวของ ประเทศลาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8 )

13.00 น. เดินทางกลับด่านมิตรภาพชายแดนลาว

13.30 น. เลือกซื้อสินค้าของฝากปลอดภาษีประเภทเหล้า ไวน์ บุหรี่ที่ Duty Free ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารขาออก

14.00 น. เดินทางกลับจังหวัดหนองคาย พร้อมเปลี่ยนรถมุ่งหน้าสู่กทม.(อาหารเย็นตาม อัธยาศัย)

23.00 น. ถึงกทมโดยสวัสดิภาพด้วยความปรทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์

ราคาท่านละ 5,500 บาท

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

แผนผังที่นั่งรถตู้

 


แพ็คเก็จนี้รวม

ค่ารถ VIP ตลอดการเดินทาง

ค่าที่พัก 2 คืน(วังเวียง 1 คืน เวียงจันทน์ 1 คืน)

ค่าอาหาร 8 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่ามัคคุเทศก์ลาว

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าเอกสารผ่านแดนไทยลาว

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าอาหารที่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%cและค่าภาษี 7 %

ค่าทิปไกด์และคนขับ

ค่าที่พักเดี่ยว

การยกเลิกและการขอเงินคืน

การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้ 
หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

1.กรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ
2.กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

3.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

4.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

5.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ข้างต้น กรณีนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์การเดินทางนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

แจ้งสมาชิกทัวร์ทุกท่าน การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ 
1.ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้ 
2.ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ

กรุ๊ปจอย  มัดจำการจองทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง เพื่อตรวจสอบว่าต้องทำเรื่องขอวีซ่าหรือไม่
นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเดินทางได้เลยไม่ต้องทำวีซ่า

คำแนะนำในการเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาวง่าย สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ใบละ 500 1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ

กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า

การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก 

การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว 

อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย

ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ

สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ

ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ 
sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  31 ธค.-3 มค. 64(ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 5,500 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 5,500 บาท/คนราคาเด็ก
 •  30 ธค.-2 มค. 64(ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 5,500 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 5,500 บาท/คนราคาเด็ก
 •  29 ธค.-1 มค. 64(ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 5,500 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 5,500 บาท/คนราคาเด็ก