ทัวร์เวียงจันทน์

ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)
โปรแกรมทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3500 บาท จากหน้าด่านหนองคาย - 2วัน 1คืน
 • รหัสทัวร์
  :  LA02A
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
 • เมือง
  :  ทัวร์เวียงจัทน์รับหน้าด่าน
 • ระยะเวลา
  :  2วัน 1คืน (4มื้อ)
รายละเอียดการเดินทาง : หนองคาย -เขื่อนน้ำงึ่ม -น้ำซอง -ถ้ำจัง –หมู่บ้านปลา- ประตูชัย -พระธาตุหลวง -ถัตกรรมเครื่องเงิน 2 วัน 1 คืน 3,500 บาท
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง เริ่มจากหน้าด่านหนองคาย
พักโรงแรม 2 ดาว

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง หนองคาย เขื่อนน้ำงึ่ม น้ำซอง ถ้ำจัง

08.00 น. ทีมงานคอยให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน

08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว

09.00 น. ออกเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึ่มระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเวียงจันทร์บรรยากาศดีของเวียงจันทน์(มื้อที่ 1) ของเขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน

13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

15.30 น. เที่ยวชม ถ้ำจัง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความงามทางธรรมชาติของน้ำซอง

16.30 น. ชมบรรยากาศของแม่น้ำซอง ซึ่งเป็น แม่น้ำสายหลักและเป็นสายสำคัญของ เมืองวังเวียง

17.30 น. เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า

18.00 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง หมู่บ้านปลา ประตูชัย พระธาตุหลวง หัตกรรมเครื่องเงิน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3) พร้อมเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างทางผ่านตลาดปลา พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบและหมู่บ้านตลาดปลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพหลัก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 4)เดินทางต่อเพื่อเข้าสู่เมือง เวียงจันทน์ ชมถัตกรรมเครื่องเงินซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อด้านชม ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะลาวกับศิลปะฝรั่งเศส ประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง เวียงจันทน์ และพระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ ของพระพุทธเจ้าในส่วน หัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนคร หลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวง เดิมคือเมืองหลวงพระบาง และชมหัตกรรมเครื่องเงิน

15.00 น. ผ่านพิธีการข้ามแดนขาออก แวะชมสินค้าปลอดภาษี 

16.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย ส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจ จากทีมงาน


อัตรานี้รวม 

ค่ามัคคุเทศก์ลาว 

ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าประกันภัยการเดินทางวง 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าที่พัก 1 คืน

ค่ารถบัสนำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%cและค่าภาษี 7 %

ค่าทิปไกด์และคนขับ

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย  มัดจำการจองทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
 
คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7462215316 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4046177128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 2871196718 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4038835342 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4045384073 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 8962117323 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010880387 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 3432612871 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email) 
3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก
4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30-31 ธันวาคม 62 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 3,500 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 3,500 บาท/คนราคาเด็ก