ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)

">

ทัวร์เวียงจันทน์ วันเดียว 890 บาท จากหน้าด่านหนองคาย - 1วัน
 • รหัสทัวร์
  :  VC01
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เวียงจันทน์ 1 วัน
 • เมือง
  :  ทัวร์เวียงจัทน์รับหน้าด่าน
 • ระยะเวลา
  :  1วัน (1มื้อ)
เวียงจันทน์วันเดียวไป-เช้า-กลับเย็น ประตูชัย พระธาตุหลวง เริ่มจากหน้าด่านหนองคาย

รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา (กำหนดวันเดินทางเองได้เลย)

รายการเดินทางโดยย่อ

เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดศรีเมือง วัดศรีษะเกศ ตลาดเช้า ช้อปปิ้ง หอคำ หัตกรรมเครื่องเงิน พิพิธภัณฑ์ท่านไกรสร พรหมวิหาร Duty Free

ทริปนี้เป็นทริปย้อนรอยดูวัฒนธรรมและศิลปะแบบล้านช้างสัมผัสบรรยากาศของสปป.ลาวแบบเจาะลึกเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาวที่อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดหนอง คาย การเดินทางเข้าสู่เวียงจันทน์ใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น โปรแกรมนี้ทีมงานจัดทัวร์เข้าท่องเที่ยวเวียงจันทน์ทุกวัน เพียงท่านละ 850 บาทรวมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านใดต้องการให้ทีมงานรับที่ สถานีรถไฟ/ท่ารถ บขส./สนามบินอุดร/สนามบินเวียงจันทน์ ทีมงานยินดีให้บริการ

07.30 น. รับคณะลูกทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน

08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานทัวร์หลวงพระบางดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว

09.30น.ชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวศิลปของประตูชัยมองในมุมไกลจะคล้ายศิลปแบบฝรั่งเศลแต่เมื่อเข้าไปชมในระยะใกล้จะพบว่าเป็นศิลปแบบล้านช้างสวยงามและหากท่านใดมีโอกาศได้เดินลอดประตูแห่งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณเชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตจากนั้นเข้าชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปแบบล้านช้างแท้ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ชมและนมัสการพระธาตุเพื่อความเป็นศิริมงคล ถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางต่อไปยังหอคำซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำงานของรัฐบาลลาว

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเวียงจันทร์บรรยากาศดีของเวียงจันทน์ พร้อมชม หัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งประเทศลาวขึ้นชื่อด้านฝีมือการทำเครื่องเงิน

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์ ท่านไกรสรพรหมวิหาร ต่อด้วย วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมืองตั้งอยู่ภายในนครหลวงวียงจันทน์เป็นวัดที่ชาวลาวในความเคารพนับถือ ชมและเสี่ยงทายดวงชะตา จากนั้นเข้านมัสการพระที่ วัดศรีษะเกศ จากนั้นวนรถชมเมือง แวะชมสินค้าที่ ตลาดจีน และ ตลาดเช้า พบกับสินค้าราคาถูกมากมายจากเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อย่างจุใจ เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลาวและ

15.00 น .ช้อปปิ้ง Duty Free

17.00 น.ส่งคณะลูกทัวร์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทย

ผู้ใหญ่ 890 บาท/ท่าน

ค่ารถ ตลอดการเดินทางในลาว

  อาหารเมื้อเที่ยง น้ำดื่ม

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

รวมค่าประกันอุบัติเหตุของทัวร์หลวงพระบาง

มัคคุเทศก์ไทย + มัคคุเทศก์ลาว 

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

วิธีการจองทัวร์

กรุ๊ปจอย  มัดจำการจองทัวร์ ท่านละ 500 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำใหวางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email) 

3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก

4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


แพ็คเก็จนี้รวม

ค่ารถ ตลอดการเดินทางในลาว

อาหารเมื้อเที่ยง น้ำดื่ม

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ

รวมค่าประกันอุบัติเหตุของทัวร์หลวงพระบาง

มัคคุเทศก์ไทย + มัคคุเทศก์ลาว 

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าอาหารที่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าทิปไกด์และคนขับ

การยกเลิกและการขอเงินคืน

กรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว 

กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

3.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

4.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

5.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

รายละเอียดนอกโปรแกรมทัวร์ เช่น สถานที่ที่คณะทัวร์สนใจใกล้เคียงนอกเหนือจากรายการทัวร์ สามารถแวะเที่ยวได้หากมีเวลา ค่าใช้จ่ายของตั๋วเข้าชมสมาชิกทุกท่านชำระเอง

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

แจ้งสมาชิกทัวร์ทุกท่าน การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ 
1.ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้ 
2.ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ

โอนมัดจำท่านละ 500 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายในวันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง เพื่อตรวจสอบว่าต้องทำเรื่องขอวีซ่าหรือไม่
นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเดินทางได้เลยไม่ต้องทำวีซ่า

คำแนะนำในการเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยวในลาว

 • สามารถใช้เงินไทยได้แต่ควรเป็นธนบัตรใบละ 20 บาท ถ้าใบละ 500,1000 ใช้ยากและหากทอนแม่ค้าพ่อค้าลาวมักทอนเป็นเงินกีบและใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเราเสียเปรียบ
 •  
 • กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า
 • การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก 
 • การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว 
 • ยาแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย
 • ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาท มีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ
 • สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ
 • ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

เมื่อโอนเงินจองทัวร์แล้ว สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email) 

3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก

4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

 ช่วงเวลาเดินทาง