ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)

">

ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 6,600 บาท เครื่องบิน จาก กทม. - 2 วัน 1 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  LAO-005B
  • ระยะเวลา
    :  2 วัน 1 คืน (4 มื้อ)
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนมีนาคม 7-8 , 14-15 , 21-22 ,28-29
เดือนเมษายน 4-5 , 5-6 (วันจักรี) , 11-12 , 12-13, 13-14 , 14-15 (วันสงกรานต์) ,18-19, 25-26
เดือนพฤษภาคม 1-2(วันแรงงาน) , 2-3, 3-4(วันฉัตรมงคล) , 5-6(วันวิสาขบูชา) , 9-10, 16-17 , 23-24 ,30-31

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก : สนามบินดอนเมือง สนามบินอุดร วัดโพธิ์ชัย วังเวียง เขื่อนน้ำงึม ถ้ำจัง น้ำซอง สนามบินเก่าวังเวียง ถนนคนเดิน

06.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอย ให้การต้อนรับ

08.15 น. เหินฟ้ากับสายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบินFD 3352

09.10 น. ถึง สนามบินอุดรธานี มุ่งหน้าสู่จ.หนองคาย จากนั้นนมัสการ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยรถบัส ปรับอากาศ

10.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว เพื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว จากนั้นมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนานเรียบร้อยแล้วออกเดินทางสู่ เขื่อนน้ำงึม ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) ของเขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

16.30 น. เที่ยวชม ถ้ำจัง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความงามทางธรรมชาติของน้ำซอง

17.00 น. ชมบรรยากาศของ แม่น้ำซอง ซึ่งเป็น แม่น้ำสายหลักและเป็นสายสำคัญของเมืองวังเวียง

18.00 น.  เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง : หมู่บ้านปลา ประตูชัย พระธาตุหลวง หัตกรรมเครื่องเงิน สนามบินอุดร สนามบินดอนเมือง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) พร้อมเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างทางผ่านตลาดปลา พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบและ หมู่บ้านตลาดปลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพหลัก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) เดินทางต่อเพื่อเข้าสู่เมือง เวียงจันทน์ ชม หัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อด้านชม ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะลาวกับศิลปะฝรั่งเศส ประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง เวียงจันทน์ และ พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ ของพระพุทธเจ้าในส่วน หัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนคร หลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวง เดิมคือเมืองหลวงพระบาง และชมหัตกรรมเครื่องเงิน

15.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก ระหว่างรอเอกสารแวะชม สินค้าปลอดภาษี Duty Free จากนั้นเดินทางสู่ฝั่งไทย อาหารเย็นระหว่างทาง (ลูกค้าจ่ายเอง)

20.00 น. ถึงสนามบินอุดรธานี เตรียมเชคอิน

22.00 น. เหินฟ้ากลับด้วยเที่ยวบิน FD3351

23.00 น. ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความประทับใจ จากทีมงาน

ราคาท่านละ 6,600 บาท

อัตรานี้รวม

ค่าเครื่องบินไปกลับ

ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง ตามรายการระบุ

ค่าที่พัก 1 คืน(พักวังเวียง 1 คืน )

ค่าอาหาร 4 มื้อ

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่ามัคคุเทศก์ลาว

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าเอกสารผ่านแดนไทยลาว

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการระบุ

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าทิปไกด์และคนขับ

ค่าที่พักเดี่ยว

 

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน


 ช่วงเวลาเดินทาง