ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)

">

ทัวร์วังเวียง บลูลากูน ถ้ำจัง 4,200 บาท รถบัส จากหนองคาย - 3 วัน 2 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  LA04BA
  • ระยะเวลา
    :  3 วัน 2 คืน (6มื้อ)
เจาะลึกวังเวียง (พักวังเวียง 2 คืน)
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนมีนาคม 6-8 , 13-15 ,20-22 ,27-29
เดือนเมษายน 4-6 (วันจักรี) , 11-13 , 12-14, 13-15 (วันสงกรานต์)
เดือนพฤษภาคม 1-3(วันแรงงาน) ,5-7 (วันฉัตรมงคล) ,8-10 (วันวิสาขบูชา)

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก : หนองคาย  เขื่อนน้ำงึ่ม ถ้ำจัง วังเวียง

08.00 น. ทีมงานรอรับคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน

09.00 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว

12.00 น. ชม เขื่อนน้ำงึ่ม เขื่อนที่สามารถเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเป็นอันดับต้น ของภูมิภาคนี้ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

14.00 น. เดินทางต่อสู่ วังเวียง เมืองในลุ่มน้ำซอง เมืองที่สงบ

16.00 น. เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อ ขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นชม ถนนคนเดินเมืองวังเวียง พักผ่อนตาม อัธยาศัย หรือท่องราตรี

 

วันที่สอง : บูลลากูล ถ้ำปูคำ ล่องเรือน้ำซอง

07.00 น. ตื่นเช้าสัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งสายหมอกยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

09.00 น. เดินทางชม บูลลากูล สนุกกับกิจกรรม (เปลี่ยนรถท้องถิ่น)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)

13.00 น. เดินทางไปชม ถ้ำปูคำ ทางขึ้นไปยังถ้ำปูคำ จะต้องเดินขึ้นบันไดหินไปประมาณ 10 นาที เมื่อยืนอยู่ปากถ้ำก็จะเห็นห้องโถงของถ้ำ มีแสงสว่างลอดผ่านช่องหินเข้ามาในถ้ำ ภายในถ้ำอากาศชื้น เย็น ผนังถ้ำค่อนข้างสูง ไม่อึดอัด

16.00 น. ล่องเรือชม น้ำซอง สายน้ำโรแมนติก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม : เวียงจันทน์ Duty Free หนองคาย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

11.00 น. ถึงด่านชายแดน แวะชมสินค้าปลอดภาษี Duty Free เรียบร้อยแล้วเดินทางกลับฝั่งไทย พร้อมส่งคณะด้วยความประทับใจจากทีมงาน

ราคาท่านละ 3,900 บาท

ราคานี้รวม

ค่ารถบัสปรับอากาศ

ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน

ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

ค่าเอกสารผ่านแดนไทยลาว

ค่ามัคคุเทศก์ลาว

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่รายการระบุ

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าทิปไกด์และคนขับ ไม่บังคับหรือกำหนด

 

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

แผนผังที่นั่งรถบัส ราคาท่านละ 4,200 บาท 


 ช่วงเวลาเดินทาง