ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)

">

ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 4,200 บาท รถบัส จากหนองคาย - 3 วัน 2 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  LA03BA
  • ระยะเวลา
    :  3 วัน 2 คืน (7 มื้อ)
(พักวังเวียง 1 คืนพักเวียงจันทน์ 1 คืน)
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนมีนาคม 6-8 , 13-15 ,20-22 ,27-29
เดือนเมษายน 4-6 (วันจักรี) , 11-13 , 12-14, 13-15 (วันสงกรานต์)
เดือนพฤษภาคม 1-3(วันแรงงาน) ,5-7 (วันฉัตรมงคล) ,8-10 (วันวิสาขบูชา)

รายการเดินทางโดยย่อ

LA03BA ทัวร์เวียงจันทร์ วังเวียง 3วัน 2คืน 4,200 บาท  รถบัส จากหนองคาย (พักวังเวียง 1 คืนพักเวียงจันทน์ 1 คืน)

วันที่แรก หนองคาย วังเวียง เขื่อนน้ำงึม ถ้ำจัง น้ำซอง สนามบินเก่าวังเวียง ถนนคนเดิน

08.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่านที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานทัวร์อำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน

08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานทัวร์ดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว เดินทางสู่เมืองวังเวียง

11.00 น. ถึง เขื่อนน้ำงึม อิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่1) พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศความงามของ เขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน

13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

15.30 น. เดินทางเข้าสู่ ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำเป็น คือเป็นถ้ำที่ยังมีหินงอกหินย้อยเกิดอยู่ เมื่อขึ้นสู่ถ้ำจังจะเห็นตัวเมืองของวังเวียงและลำน้ำซองเป็นสายและ สะพานสีส้มสดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า

17.30 น. พักผ่อนเที่ยวชม สนามบินวังเวียง ซึ่งเป็นสนามบินเก่าที่ใช้ในช่วงสงครามของลาว เดินเล่น ถนนคนเดิน กับบรรยากาศสบายๆ หรือสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียงพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค่าเช่ารถจักรยาน คันละ5060 บาท ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)

19.00 น. ทีมงานนำชมบรรยากาศยามค่ำคืนและบริการอาหารเย็น(มื้อที่2) จากนั้นพักผ่อนหรือเดินเล่นบริเวณตลาดของเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

วันที่สอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดศรีเมือง ประตูชัย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

08.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองนครหลวง เวียงจันทน์ ระหว่างทางผ่านตลาดปลา พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบและ หมู่บ้านตลาดปลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพหลัก

10.00 น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองเวียงจันทน์กับอาหารอร่อยๆ(มื้อที่ 4)

13.30 น. เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่าง ที่ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทกระเป๋า เครื่องหนัง ที่ร้านไต้หวัน

14.00 น. เข้าเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แท่นที่ประดิษฐานภายในหอพระแก้ว

15.00 น. เดินทางเข้าสักการะบูชา วัดเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นวัดที่ชาวลาวให้ความเคารพ ภายในวัดสีเมืองนี้ยังเป็นที่ ตั้งของศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองเพียงหลักเดียวของประเทศ

17.00 น. เช็คอินน์เข้าที่โรงแรมละอองดาวในนครหลวงเวียงจันทน์ หรือเทียบเท่า

17.30 น. ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะลาว กับศิลปะ ฝรั่งเศส ประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเวียงจันทน์

18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร( มื้อที่ 5)ในนครหลวงเวียงจันทน์ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม พระธาตุหลวง หัตถกรรมเครื่องเงิน ตลาดเช้า Duty Free หนองคาย

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่6)

08.00 น. เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้น พร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวง เดิมคือเมืองหลวงพระบาง

09.00 น แวะเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและ หัตถกรรมเครื่องเงิน ของประเทศลาวที่ชาวลาวผลิตเองเช่น ประเภทผ้าไหม เครื่องเงินต่างๆ ของฝากที่แสดงได้ถึงเอกลักษณ์ของประเทศลาว

10.00 น. เข้าชมและเลือกซื้อสินค้านำเข้านานชนิดที่ ตลาดเช้า ซึ่งเป็นห้างแห่งเดียวของ ประเทศลาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

13.00 น. เดินทางกลับด่านมิตรภาพชายแดนลาว

13.30 น. เลือกซื้อสินค้าของฝากปลอดภาษีประเภทเหล้า ไวน์ บุหรี่ที่ Duty Free ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารขาออก

14.00 น. เดินทางกลับจังหวัดหนองคาย  โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจจากสไมล์ไทยทัวร์

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4,200 บาท

ราคานี้รวม

ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ

ค่าที่พัก 2 คืน(วังเวียง 1 คืน เวียงจันทน์ 1 คืน)

ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามรายการระบุ

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่ามัคคุเทศก์ลาว

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าเอกสารผ่านแดนไทยลาว

ราคานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการระบุ

ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

ค่าทิปไกด์และคนขับ ไม่บังคับหรือกำหนด

ค่าที่พักเดี่ยว

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

แผนผังที่นั่งรถบัส


 ช่วงเวลาเดินทาง