ข้อมูลเมืองเวียงจันทน์ Vientiane
1.อาหารของเวียงจันทน์ (Food of Vientiane)
2.โรงแรมในเวียงจันทน์ (Hotel of Vientiane)
3.รถบัส รถตู้ในลาว (Vehicle of Laos)
4.ชุดประจำชาติของลาว (Cultural dress of Laos)
5.น้ำดื่มของเวียงจันทน์ (Drinking water Vientiane)
6.ขนมของเวียงจันทน์ (Dessert Vientiane)
7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของลาว (Public telephone box , boath Laos)
8.ธงชาติลาว ( National flag of Laos)
9.เครื่องบินของลาว (Airline Laos)
10.แผนที่ในเวียงจันทน์ (Map of Vientiane)
11.เมืองหลวงของลาว (Capital city Laos)
12.ดอกไม้ประจำชาติของลาว (National flower of Laos)
13.เงินตราของลาว (Currency Laos)
14.ภาษาของลาว (Language Laos)
15.หารูปในโปรแกรมทัวร์ลาว (Pictures in Vang Vieng tour program)
15.1พระธาตุหลวง (Phra That Luang)
15.2 ประตูชัย (triumphal arch)
15.3 ตลาดเช้า วัดศรีเมือง (Morning Market Wat Si Muang)
15.4 หอพระแก้ว (The tower glass)
15.5 ตลาดท่าเสด็จ (Tha Sadet Market)
15.6 วัดหลวงพ่อพระใสหนองคาย (Wat Luang Pho Phra Nong Khai)
15.7 แดงแหนมเนือง (Red Nhan Leung)
16.วัฒนธรรม (Culture)
16.1 เครื่องดนตรี (Musical instrument)
16.2 การแสดง (Acting)
16.3 การฟ้อนรำ (Dancing)
17.เศรษฐกิจ (Economy)
18.เบอร์ฉุกเฉินในวังเวียง ( Emergency number in Vang Vieng)
19.กีฬาประจำชาติ (National sport)

">

ทัวร์วังเวียง เขื่อนน้ำงึม ถ้ำจัง 2,900 บาท รถบัส จากหนองคาย - 2 วัน 1 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  LA02BA
  • ระยะเวลา
    :  2 วัน 1 คืน (4 มื้อ)
วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนมีนาคม 8-9 , 15-16 , 22-23 ,29-30
เดือนเมษายน 5-6 (วันจักรี) ,12-13 ,13-14, 14-15 (วันสงกรานต์)
เดือนพฤษภาคม 1-2(วันแรงงาน) , 2-3, 3-4(วันฉัตรมงคล) , 5-6(วันวิสาขบูชา) , 9-10, 16-17 , 23-24 ,30-31

รายการเดินทางโดยย่อ

LA02BA ทัวร์วังเวียง เขื่อนน้ำงึม ถ้ำจัง 2 วัน 1 คืน 2,900 บาท รถบัส จากหนองคาย

วันแรก หนองคาย เขื่อนน้ำงึม น้ำซอง ถ้ำจัง

08.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย ลาว เพื่อตรวจเอกสารโดยทีมงานอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวชมแม่น้ำวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนานเข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานดำเนินงานประสานกับมัคคุเทศก์ลาวเตรียมเอกสารยื่นกับตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว

09.00 น. ออกเดินทางสู่ เขื่อนน้ำงึม ระหว่างทางผ่านตลาดพื้นเมืองหลัก 52

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารเวียงจันทร์ บรรยากาศดีของเวียงจันทน์(มื้อที่ 1) ของเขื่อนน้ำงึมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กลับประเทศไทยในเขตภาคอีสานตอนบน

13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

15.30 น. เที่ยวชม ถ้ำจัง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมชมความงามทางธรรมชาติของน้ำซอง

16.30 น. ชมบรรยากาศของ แม่น้ำซอง ซึ่งเป็น แม่น้ำสายหลักและเป็นสายสำคัญของเมืองวังเวียง

17.30 น. เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมภูอ่างคำ หรือเทียบเท่า

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง หมู่บ้านปลา ประตูชัย พระธาตุหลวง หัตกรรมเครื่องเงิน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) พร้อมเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างทางผ่านตลาดปลา พร้อมชมความเป็นอยู่อย่างชนบทของชาวบ้านหินเหิบและ หมู่บ้านตลาดปลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพหลัก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 4)เดินทางต่อเพื่อเข้าสู่เมือง เวียงจันทน์ ชม หัตถกรรมเครื่องเงิน ซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อด้านชม ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะลาวกับศิลปะฝรั่งเศส ประตูชัย ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางของเมืองและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง เวียงจันทน์ และ พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ ของพระพุทธเจ้าในส่วน หัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนคร หลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวงจากเมืองหลวง เดิมคือเมืองหลวงพระบาง และชมหัตกรรมเครื่องเงิน

15.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก ระหว่างรอเอกสารแวะชมสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี จากนั้นเดินทางสู่ฝั่งไทย อาหารเย็นระหว่างทาง (ลูกค้าจ่ายเอง)

23.00 น. ถึงกทม.ส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจ จากทีมงาน

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,900 บาท  

อัตรานี้รวม

           ค่ารถบัสนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

           ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน

           ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์                                                                                                       

           ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

          ค่ามัคคุเทศก์ลาว

           ค่าประกันภัยการเดินทางวง 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

           ค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์

           ค่าทิปไกด์และคนขับไม่บังคับหรือ หรือกำหนด

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

แผนผังที่นั่งรถบัส


 ช่วงเวลาเดินทาง